آیا از وب سایت راضی هستید؟
(79.48%) 1058
بله
(20.51%) 273
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 1331